Fakta om Bustrup

 

Om stedernes organisering og godkendelse

Opholdsstedet Jupiter, Opholdsstedet Bustrup og Dagskolen på Bustrup er selvstændige juridiske og økonomisk uafhængige fonde, som ledes af uafhængige bestyrelser. Bestyrelserne er fuldt ansvarlig overfor relevante sociale myndigheder, fx de anbragte unges handlekommuner.

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup og Jupiter efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Dagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst af Skive Kommune, som fører tilsyn med Dagskolen.

 

 

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen

Opholdsstederne Bustrup og Jupiter samt Dagskolen på Bustrup samarbejder omkring pædagogisk og kulturel levevis. De tre opholdssteder er uafhængige og selvstændige fonde, som har øje for de fælles værdier, der kan have betydning for de anbragte børn og unge.

Det pædagogiske og kulturelle arbejde udvikles blandt andet gennem refleksioner og diskussioner om det daglige arbejde med brug af kompetente professionelle til kurser og supervision.

Om medarbejderne

Medarbejderne er dels pædagoger, dels har de andre pædagogiske og faglige uddannelser. Enkelte er ikke uddannet, men har en lang erfaring fra opholdsstedsverdenen. Der er omkring 40 medarbejdere tilsammen på stederne inklusive Dagskolen på Bustrup.

Der er følgende personer ansat ved opholdsstederne Jupiter og Bustrup pr. 01-10-2020:
Leder                                                      1
Afdelingsleder                                      2
Socialrådgiver                                      1
Eksterne psykolog                               1
Pædagoger                                          10
Pædagogmedhjælpere                      11
Vikarer                                                  2
Praktisk og adm. medarbejdere      6
I alt ansat ved opholdsstederne     34

 

Om virksomhedspraktikanter, pædagog– og lærerpraktikanter

Opholdsstederne modtager praktikanter fra lærer- og pædagogseminarier, blandt andet Det Nødvendige Seminarium, Ulfborg og Via University, Holstebro. De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medhjælpende nattevagt, medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter, aktive i fritidsaktiviteter med mere – til stor gavn for det pædagogiske arbejde.

Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.

 

Om overenskomstaftaler

Opholdsstederne har ikke kunnet tegne overenskomst. Årsagen er, at opholdsstederne kun kan lave ansættelseskontrakter med medarbejderne med én måneds opsigelse. De fagforeninger, opholdsstederne har talt med, ønsker tre måneders opsigelse.

Opholdsstederne kan kun yde én måneds opsigelse, fordi de anbringende kommuner, kontraktmæssigt kun vil godkende én måneds opsigelse ift. anbringelserne.

Om pædagogiske metoder

Opholdsstedets medarbejdere er interesserede i at finde de veje, der giver den største sikkerhed for, at de unges udviklingsmål nås. Vi ved, at længerevarende autentiske relationer er vigtige for et barns udvikling. Vi ved at relationskompetence er et vigtigt redskab for vores medarbejdere. Vi har oplevelser som hovedfag for de unges læring.

Vi bruger blandt andet mentalisering som en af vores metoder. Mentalisering, der kan oversættes som at have sind på sinde eller sagt på jævnt sprog: Læs, lyt og forstå barnet / den unge. Vi arbejder på at genskabe tillid, genskabe nysgerrighed, få et nyt fokus på udvikling og uddannelse – og for at nå vores mål med denne udvikling bruger vi mange metoder.

 

Om gennemsigtighed og ansvarlighed

Som andre private sociale tilbud er det opholdsstedets opgave at sørge for at driften er gennemsigtig, hvilket vil sige, at alle informationer er tilgængelige og at kommunikation foregår i et informativt sprog.

 

Om opholdsstedernes økonomi

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup og Jupiter efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 66 i lov om Socialtilsyn.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Om Socialtilsynets og Hjulman Kaptain advokaternes konklusioner

I forbindelse med at Opholdsstedet Bustrup har været genstand for visse journalisters interesse, har ledelsen af opholdsstedet kontaktet uvildige instanser for at få deres vurdering af driften på Opholdsstedet Bustrup.

Advokat Niels Vase, HjulmandKaptain advokaterne, gennemgik det juridiske og økonomiske grundlag for Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted Bustrup i maj 2017. Advokaten konkluderede, at der ”efter hans opfattelse intet grundlag er for at antage, at Fondens virksomhed drives på en måde, der strider mod loven eller vilkårene for Fondens godkendelse”.

Socialtilsyn Midt vurderede januar 2017, at Bustrup er ”veldrevet og velfungerende. Ledelsen er kompetent og ansvarlig og har fokus på udvikling. Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi vurderes at være gennemskuelig og bæredygtig med en fornuftig soliditetsgrad.”

 

En journalist flytter ind

Vi har inviteret en journalist inden for, fordi vi er interesseret i andres syn på vores arbejde. Journalisten har boet på Bustrup i en måneds tid og har skrevet flere artikler, som vi arbejder på at sætte sammen til en mindre bog om opholdsstederne Bustrup og Dagskolen på Bustrup. Artiklerne kan findes her til højre.

Velkommen til Bustrup!

Hvis du kommer forbi, giver vi meget gerne en kop kaffe og en rundvisning.

Hvis du har spørgsmål om andre forhold, som ikke er belyst i ovenstående, er du velkommen til at kontakte Alex Henriksen på alex@bustrup.dk